دروس رهنمایی در کار خانگی / Huiswerkbegeleiding

education_is_the_foundation_poster-r5bdbd84dd2b048239b413e0c09fddd8d_w2j_8byvr_324

مقررات مکتب Regels school AICCDB

والدین گرامی السلام علیکم
بدینوسیله اوقات درسی اطفال در این انجمن به اطلاع تان رسانیده میشود
دروس پسران به روز های شنبه از ساعت شش الی هشت شام، سر از تاریخ ١٦ سپتمبرسال جاری
دروس دختران به روزهای جمعه از ساعت هفت تا نه شام، سر از تاریخ ١٥ سپتمبرسال جاری
دروس رهنمایی و همکاری در کارخانگی بروز های جمعه از ساعت وپنج تا شش شام سر از تاریخ ۱۰ نوامبر
خواهشمندیم تا با در نظرداشت مقررات مکتب از جمله حاضری، تکرار دروس در منزل، همکاری با مسوولین تدریسی و غیره در پیشرفت درسی اطفال عزیز تان سهم فعالانه بگیریدمقررات مکتب انجمن را در اینجا مطالعه میکنید.
 با سپاس قبلی از همکاری تان و عرض حرمت،
 کمیسیون تعلیم و تربیه انجمن